YÖK 100/2000 Projesi Kapsamında Burslu Öğrenci Alımı

Online Başvuru

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM

23 Şubat – 1 Mart 2017 Adayların İlgili Enstitülere başvuruları

2 Mart 2017 / Saat 10.00’da ilgili Enstitü’de sınav (yazılı/mülakat)

Burs Miktarı, Süresi ve Ödemeler:

(1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %30 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

Burs miktarı: Aylık 1550 TL. Her yıl enflasyon oranı miktarınca artırılacaktır.

(2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.

(3) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulu’nda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.

(4) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.

(5) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.

(6) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben oniki ay süre ile burs ödenir.

(7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(8) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki  (Mevlana,  Farabi,  Erasmus+vb)  programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır

Bursun Sonlandırılması:

(1) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

(2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır.

(3) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Programın Yürütülmesi:

(1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, YÖK Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve programlar itibariyle bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.

(2) Bu çerçevede desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru şartları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler Komisyonun önerisi üzerine YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam eder.

(4) Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik gelişimlerine ilişkin raporu YÖK’e gönderir.

(5) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanı; tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir. Ayrıca öğrenciler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır

KONTENJANLAR

ENSTİTÜ

ÖNCELİKLİ ALAN

BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR

SAĞLIK BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1.     T.C. vatandaşı olmak,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olup Hemşirelik alanında yüksek lisansını tamamlamış olan ve doktora şartlarını sağlayan öğrenciler başvurabilir.

4.  Tez Çalışmasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapma niyetinde olmak.

5. Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6. Kontenjan 5 (Beş)

 

 

 

ENSTİTÜ

ÖNCELİKLİ ALAN

BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR

FEN BİLİMLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI KENTLER

1.     T.C. vatandaşı olmak,,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.     Geomatik Mühendisliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık alanlarının birinden Lisans (Bütünleşik Doktora için) veya Yüksek Lisans çıkışlı olmak

4.     Tez Çalışmasını Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6. Kontenjan 5 (Beş)

 

 

 

ENSTİTÜ

ÖNCELİKLİ ALAN

BAŞVURUYA ÖZEL ŞARTLAR

FEN BİLİMLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI/TEKNOLOJİLERİ(GÜNEŞ ENERJİSİ, RÜZGAR ENERJİSİ, JEOTERMAL,HİDROGÜÇ)

1.     T.C. vatandaşı olmak,,

2.     Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

3.  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yapı Bilimleri, Yer Sistem Bilimleri, Fizik, Kimya, Oşinagrafi alanlarının birinden Lisans (Bütünleşik Doktora için) veya Yüksek Lisans çıkışlı olmak.  

4.     Tez Çalışmasını Yenilenebilir Enerji Kaynakları/ Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç) alanında yapma niyetinde olmak.

5.     Başvurular ilgili Enstitü’ye yapılacaktır.

6. Kontenjan 5 (Beş)

 Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin