İhale İlanı (Kantin)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:

Bulunduğu Yer

Niteliği

Pafta

Yüzölçümü

Kira Süresi

Kiralama Amacı

Üç Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminatı(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Kampüsü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Tıp Fakültesi Kantinleri

 Bina

  2

108 m²/182 m²

  3 yıl

Kantin olarak kullanılmak üzere

  199.710,00

 

 29.957,00

 

  08.08.2018

  14:00

 

1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Farabi Kampüsü Personel Yemekhanesinde teşekkül edilecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir, ihaleye iştirak edeceklerin 150,00 TL karşılığında şartnameyi satın almaları zorunludur.

3- İhaleye Katılabilme Şartları:

     a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

     b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

     c) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)

2- Sabıka Kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı gün alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.

3- İlk ilan tarihinden sonra veya ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi,

4- Telefon, faks ve varsa elektronik posta adresi bilgileri,

5- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

6- İlk ilan tarihinden sonra alınmış SGK borcu olmadığını gösterir belge.

7- İlk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.

8- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliklerin en az ihale tarihinden 2 yıl önce alınmış kantin, kafeterya, lokanta veya pastane işletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya noterce tasdikli sureti.

9- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname,

10- Şartname bedeli olan 150,00 TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu ya da alındı belgesi,

11- Geçici Teminat Mektubu. Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR880001000131450965855211 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce ihale tarihine kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

İlan olunur.

 

Not: İhale ilanı 23 Temmuz 2018-25 Temmuz 2018 tarihlerinde yerel gazetede yayınlanmıştır.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ  

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından 

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın: 

Bulunduğu Yer 

Niteliği 

Ada/Parsel No 

Yüzölçümü 

Kira Süresi 

Kiralama Amacı 

Üç Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL) 

Geçici Teminatı(TL) 

İhale Tarihi 

İhale Saati 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kantin-Kafeterya 

 

 Bina 

 

 134/83 

 

 356  

 

3 yıl 

 

Kantin, Kafeterya olarak kullanılmak üzere 

 

 4.220.520,00 

 

 

633.100,00 

 

 

 07.08.2018 

 

 14:00 

 

1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Farabi Kampüsü Personel Yemekhanesinde teşekkül edilecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir, ihaleye iştirak edeceklerin 150,00 TL karşılığında şartnameyi satın almaları zorunludur. 

3- İhaleye Katılabilme Şartları: 

     a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

      b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

      c)Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.) 

2- Sabıka Kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı gün alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir. 

3- İlk ilan tarihinden sonra veya ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi,  

4- Telefon, faks ve varsa elektronik posta adresi bilgileri, 

5- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığını gösterir belge. 

6- İlk ilan tarihinden sonra alınmış SGK borcu olmadığını gösterir belge. 

7- TS 13284 Hizmet Yeterlilik Belgesi. 

8- ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi Belgesi. 

9- İlk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge. 

10- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliklerin en az ihale tarihinden 2 yıl önce alınmış kantin, kafeterya, lokanta veya pastane işletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya noterce tasdikli sureti. 

11- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname, 

12- Şartname bedeli olan 150,00 TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu ya da alındı belgesi, 

13- Geçici Teminat Mektubu. Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR880001000131450965855211 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce ihale tarihine kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

İlan olunur. 

 

Not: İhale ilanı 25 Temmuz 2018 tarihinde ulusal gazetede yayınlanmıştır. Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin