İhale İlanı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:

Bulunduğu Yer

Niteliği

Ada Parsel No

Yüzölçümü

Kira Süresi

Kiralama Amacı

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminatı(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Kampüsü Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Kitap Satış, Kırtasiye,

 Fotokopi Hizmet Alanı

 

 

Bina

 

 

134/84

 

 

30 m²

 

 

3 yıl

Kitap Satış, Kırtasiye,

 Fotokopi Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere

 

 

35.000,00

 

 

15.750,00

 

 

19.11.2021

 

 

11:00

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü İlahiyat Fakültesi Öğrenci Kantini

 

 

Bina

 

 

336/52-10

 

 

220 m²

 

 

3 yıl

 

Kantin olarak kullanılmak üzere

 

100.000,00

 

 

45.000,00

 

19.11.2021

 

 

14:00

 

1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatlerde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı salonunda teşekkül edilecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir, ihaleye iştirak edeceklerin 150,00 TL karşılığında şartnameyi satın almaları zorunludur.
3- İhaleye Katılabilme Şartları:
  1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, en az 2 (iki) yıllık kira konusu işle (kitap satış, kırtasiye, fotokopi/kantin-kafeterya ibareleri olacaktır) uğraştığına dair Sicil Tasdiknamesi belgesi ve ilgili odadan alacağı Mesleki Faaliyet belgesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, en az 2 (iki) yıllık kira konusu işle (kitap satış, kırtasiye, fotokopi/kantin-kafeterya ibareleri olacaktır) uğraştığına dair  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  1. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  1. c) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)
2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayırlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)
3- Adres beyanı, telefon, faks ve elektronik posta adresi bilgileri.
4- İlk ilan tarihinden sonra alınmış üye olduğu/olacağı Meslek Odasından ihaleye katılmasında sakınca olmadığını belirten ihale durum belgesi.
5- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname.
6- Şartname bedeli olan 150,00 TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu ya da alındı belgesi,(İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi alması zorunludur. İhale dokümanı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından görülebilir.)
7- Geçici Teminat Mektubu. Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR880001000131450965855211 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce teklif mektuplarıyla birlikte ihale tarihine kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

 

İlan olunur.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:

Bulunduğu Yer

Niteliği

Ada Parsel No

Yüzölçümü

Kira Süresi

Kiralama Amacı

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminatı(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Kampüsü Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Kitap Satış, Kırtasiye,

 Fotokopi Hizmet Alanı

 

 

Bina

 

 

134/84

 

 

30 m²

 

 

3 yıl

Kitap Satış, Kırtasiye,

 Fotokopi Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere

 

 

35.000,00

 

 

15.750,00

 

 

19.11.2021

 

 

11:00

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü İlahiyat Fakültesi Öğrenci Kantini

 

 

Bina

 

 

336/52-10

 

 

220 m²

 

 

3 yıl

 

Kantin olarak kullanılmak üzere

 

100.000,00

 

 

45.000,00

 

19.11.2021

 

 

14:00

 

1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatlerde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı salonunda teşekkül edilecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir, ihaleye iştirak edeceklerin 150,00 TL karşılığında şartnameyi satın almaları zorunludur.
3- İhaleye Katılabilme Şartları:
  1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, en az 2 (iki) yıllık kira konusu işle (kitap satış, kırtasiye, fotokopi/kantin-kafeterya ibareleri olacaktır) uğraştığına dair Sicil Tasdiknamesi belgesi ve ilgili odadan alacağı Mesleki Faaliyet belgesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, en az 2 (iki) yıllık kira konusu işle (kitap satış, kırtasiye, fotokopi/kantin-kafeterya ibareleri olacaktır) uğraştığına dair  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  1. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  1. c) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)
2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayırlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)
3- Adres beyanı, telefon, faks ve elektronik posta adresi bilgileri.
4- İlk ilan tarihinden sonra alınmış üye olduğu/olacağı Meslek Odasından ihaleye katılmasında sakınca olmadığını belirten ihale durum belgesi.
5- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname.
6- Şartname bedeli olan 150,00 TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu ya da alındı belgesi,(İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi alması zorunludur. İhale dokümanı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından görülebilir.)
7- Geçici Teminat Mektubu. Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR880001000131450965855211 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce teklif mektuplarıyla birlikte ihale tarihine kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

 

İlan olunur.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin