Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme neticesinde yasal süresi içerisinde Kurumumuzda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan ve aşağıdaki listelerde bilgileri yer alan kişilerin başvuru KABUL ve RED durumları gösterilmiştir.

İlgili Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuruları reddedilen kişilerin, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde ilk başvuru yaptıkları birime gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 16.02.2018 

İtiraz Süresi :19.02.2018 - 21.02.2018 (mesai bitimine kadar)

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Diş Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen Arşiv Araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ile SGK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlar açısından Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işlemi tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin